REGULAMIN

Organizator

Organizatorem  Ogólnopolskiego Plebiscytu „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż”  jest firma Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadająca numer NIP 627-185-47-63, posiadająca numer REGON 361574661, zwana dalej Organizatorem.

Nagrody przyznawane za najlepsze wyniki w Badaniach Opinii oraz Głosowaniach Bezpośrednich Online

Godło “Nagroda Konsumenta” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem zgłoszenia Z.515401. Numer prawa wyłącznego R.337677.

Godło “Super Produkt Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Z.484181. Numer prawa  wyłącznego R.321273.

Godło “Super Marka Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 513519 Numer prawa wyłącznego R.336914.

Nagroda Ogólnopolskiego Plebiscytu „Innowacja, Jakość, Zaufanie, Prestiż” jest przyznawana w postaci Certyfikatu.

Cel Badania Opinii konsumentów/klientów

Celem badania opinii konsumentów jest pozyskanie i zrozumienie perspektywy klientów oraz oceny, jakie wyrażają wobec produktów, usług, firm lub marek. Poprzez badanie dąży się również do zdobycia prestiżowego Godła, które stanowi wyróżnienie dla najlepiej ocenianych firm. 

Cel Głosowań Bezpośrednich Online 
Celem głosowania opinii konsumentów/klientów jest wskazanie i wyróżnienie poprzez głosowanie bezpośrednie najlepiej ocenianych firm/marek/produktów/usług/sklepów internetowych w określonej kategorii.
 

Badania Opinii i Satysfakcji

Badania opinii są przeprowadzane metodą online za pośrednictwem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Wszelkie informacje są objęte całkowitą poufnością. Odpowiedzi z ankiet są analizowane z zachowaniem pełnej anonimowości, a wyniki są prezentowane wyłącznie w formie zestawień statystycznych.

Procedura zgłoszeń i opłaty za uczestnictwo w badaniach opinii

1.Zgłoszenie do Badania opinii odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://glosowaniaonline.pl/zgloszenie/

2.Zgłaszający może zgłosić do Badania Opinii dowolną liczbę marek/firm/produktów/usług

3. Po przesłaniu zgłoszenia do Organizatora – Organizator, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, prześle mailowe potwierdzenie przyjęcia danej marki/firmy /produktu/usługi do Badania Opinii.  W przypadku nie przyjęcia danej marki/firmy do Badania Opinii, zgłoszenie należy uznać za niebyłe. W takim przypadku Zgłaszający nie zostanie obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami ani kosztami. Organizator może nie przyjąć marki/firmy do Projektu, jeżeli jej szacowany udział w rynku nie przekracza 5%.

4. Opłaty i zasady związane z Badaniem Opinii:

  • zgłoszenie do Badania Opinii konsumentów/klientów jest bezpłatne.
  • uzyskania od Organizatora pełnego raportu badawczego z przeprowadzonego Badania wraz z analizą i wynikami Badania w zakresie reputacji danej marki/firmy/produktów/usług jest uzależniona od ilości pytań zadanych respondentom i wynosi minimum 1.000 zł netto przy jednym pytaniu.
  • Badanie opinii zostanie przeprowadzone po opłaceniu faktury wystawionej przez Organizatora.
  • W przypadku chęci wycofania się z badania, Organizator nie zwraca kosztów opłaconej faktury.
  •  

Procedura zgłoszeń, czas, przebieg i zasady Głosowania Online

1.Organizator przyjmuje zgłoszenie do Głosowania Online na każdym etapie głosowania. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie https://glosowaniaonline.pl/zgloszenie/

2. Linki kierujące do głosowań znajdują się na stronie Organizatora: www.glosowaniaonline.pl

2. Głosowania są cykliczne i podzielone na grupy tematyczne.

a) Głosowania  trwają zgonie z zamieszczoną informacją na karcie głosowania online.

4. Jedna osoba może zagłosować jeden raz w każdej grupie tematycznej.

5. O ilości przyznanego Godła decyduje Organizator na podstawie ilość produktów/usług biorących udział w głosowaniu w danej kategorii.

a) w każdym głosowaniu jest podana orientacyjna ilość Godeł, która zostanie przyznana.

b) w przypadku znaczonej dysproporcji Organizator może zmniejszyć  ilość przyznanych Godeł.

6. Pod ocenę konsumentów poddane są firmy/produkty/usługi /sklepy internetowe ogólnodostępne na rynku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia firmy/produktu/usługi/sklepu internetowego pod głosowanie lub jego usunięcie.

8. Producenci, właściciele marek lub dystrybutorzy produktów ocenianych w głosowaniu  maja prawo  do wykorzystania Godła  bez licencji  TYLKO w celu informacji o przebiegających głosowaniach.

9. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie firmy/produktu/usługi/sklepu internetowego do głosowania.

10. Organizator nie pobiera opłat za przeprowadzenie głosowania.

Publikacja wyników głosowania

Po zakończonym głosowaniu  na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl w zakładce “LAUREACI” zostaną opublikowane firmy/marki/produkty/usługi/sklepy internetowe, które wykupiły Licencję na wykorzystywanie Godła.

Prawo i warunki do wykorzystania znaku towarowego

1 Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków towarowych na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania znaku towarowego “Nagroda Konsumenta”,  “Super Produkt Wybór Konsumentów”, SUPER MARKA Wybór konsumentów) zostaną przedstawione jedynie zwycięzcom wyłonionych poprzez głosowanie konsumentów

3. Licencja zostanie przekazana po opłaceniu kwoty licencyjnej na konto Organizatora

4. Wykupienie LICENCJI uprawnia do wykorzystania znaku towarowego “Nagroda Konsumenta” , “Super Produkt Wybór Konsumentów” lub „SUPER MARKA Wybór konsumentów”.

5. Uczestnicy biorący udział w  głosowaniu, którzy nie wykupili Licencji – nie mają prawa do wykorzystywania Godła.

6. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie  znaków towarowych wymienionych w Regulaminie bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora w kwocie PLN 100.000.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 06 listopada 2023 roku i znajduje się na stronie Organizatora www.OgolnopolskiPlebiscyt.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Organizator.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące głosowania można kierować na adres e-mail: biuro@nagrodakonsumenta.pl

4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu głosowania oraz badania opinii  i innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków towarowych  „Nagroda Konsumenta”, „Super Produkt” oraz „Super Marka” rozstrzygane będą przez Organizatora.

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu  „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż” jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)nagrodakonumenta.pl

Ogólnopolski Plebiscyt „Nagroda Konsumenta”

Wspiera Fundację Thanks For The Help